Dyatlov Pass

Text:
Dmitro Romashko

Editor:
Anatoli Ulyanov

Visual Compilation:
Natasha Masharova

Design:
Timur Akhmetov

Photo:
Igor Dyatlov
Yuri Krivonischenko

Alexander Kolevatov
Semyon Zolotaryov
Lev Ivanov

Video:
Anatoli Ulyanov

Publisher:
Looo.ch, 2014
(second edition) 

Translation:

Timothy Shanahan
Daria Covert
Dmitro Romashko

Music:

Thomas Köner
"Nunatak__Teimo__Permafrost", 

S. Moroz and L. Belobragina
"Ski song" (1954)

The Chorus Ensemble of the
Children of Railway workers
"Ski Song" (1957)

Aron Szilagyi 
"A Million Light Year", 2005

Special thanks to: S.Kormiltsev
A.Borisov, D.Marhulets

Shenzhen-New-York-Amsterdam